Çağrı Merkezi +90 (533) 919 5299

Kiralama Sözleşmesi

MADDE 1: İŞİN KONUSU VE KAPSAMI:
Firma aşağıda tarif edilen bu onarım ve bakım işlerini yapacaktır.
·         BAKIMI:
Sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını artırmak, arıza olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan, temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür. Gerektiğinde ve varsa sistem(ler)in kalibrasyonu koruyucu ve düzeltici bakım işlemlerinden biridir.
·         ONARIM (ARIZA BAKIMI):
Sistemin(lerin) tümünün ve/veya bir parçasının teknik prospektüslerinde belirtilen performans ve/veya fonksiyonlardan bir veya bir kaçını kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi ve/veya bir hatanın ortaya çıkması durumunda; sistemin performans ve fonksiyonlarının istenen /gereken düzeye gelmesi için firmanın yapacağı ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan, sistem(ler)in tam fonksiyonlu çalışır hale gelmesi için gereken her türlü işlemdir.
·         YEDEK PARÇA:
Sistem(ler) de arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışılması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.
 
·         MALZEME:
Sistem(ler) in bakım ve onarımı sırasında gerekli olan her tür sarf, bakım, temizlik ve koruyucu malzemeyi kapsar.
·         1.2. Bakım; Firma tarafından iş sahibinin yazılı ve/veya sözlü bir isteği olması aranmaksızın ve beklemeksizin ayda bir yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır. (Bakım periyotları ve tarihleri ilgili firma tarafından belirlenir ve belirlenen Bakım planı iş sahibi ya da yetkili temsilcisine sözleşmenin onayı ile teslim edilir). Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve raporun bir kopyası ilgili iş sahibi ya da yetkili temsilcisine teslim edilecektir.
Firma sistemlerin üretici firma referanslarında geçen bakım prosedürü, check list ve ayarlamalarını içeren işlem basamakları için gerekleri formları bakım planı ile birlikte iş sahibine teslim edecektir.
Yine sözleşme kapsamı boyunca Firma tarafından, Bakteriyolojik üremeyi ve sistem performansını olumsuz etkilememesi amacıyla ön arıtmada kullanılan karbon filtresinin, reçine ve partikül filtrenin değişim süreleri geldiğinde iş sahibine bilgi verilerek değiştirilmesi gerekmektedir.
Firma tarafından, tamirden sonra gerekli bölümlerin dezenfeksiyonunu yapmalıdır.
·         1.3. Firma; Periyodik Bakımların saati Firma tarafından kararlaştırılır. Periyodik Bakımlar iş sahibinin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde iş sahibi ya da yetkili temsilcisinin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır.  
·         1.4. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin, iş sahibi tarafından sözlü veya yazılı olarak Firma'nın teknik servisine/bürosuna/sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.
·         1.5. Bakım ve Onarım işlerinin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar, Firma mutlaka yetkili konumda koordinasyondan sorumlu teknik bir kişi (bundan böyle sorumlu olarak geçecektir) görevlendirilecektir. 
·         1.6. Cihazlarda belirli aralıklar ile değiştirilmesi gereken ömürlü parçaların ve diğer yedek parçaların fiyat listesi bakım yapacak firma tarafından değiştirilmeden 1 ay evvel iş sahibine teklif aşamasında teslim edilecektir. Onarım içini gerekli olan Yedek parçaların temini ücreti karşılığı firma tarafından yapılacaktır.
·         1.7. Firma'nın servisi/sorumlusu bildirimden itibaren, en geç 24 saat içerisinde arızaya müdahale edecek ve onarım yapılması için ihtiyacı belirlemekle yükümlüdür. Yedek parça ihtiyacı olmaması halinde mücbir sebepler dışında 24 saat içinde arıza giderilecektir. 24 saat içinde giderilmesi (yedek parça ithali vb. nedenlerle) mümkün olmayan ve yedek parça gerektiren tüm onarımlar (bundan sonra büyük onarım olarak geçecektir) ve tahmini onarım süresi taraflarca kararlaştırılacaktır.
·         1.8. Firma bakımları esnasında ömür süreleri dolmakta olan sarf malzemelerin veya kısa süre içinde arızalanması muhtemel yedek parçaları en kısa zaman içerisinde iş sahibine parça için servis raporu ile birlikte sunar. 
·         1.9. Arızanın ve bakımın sonlandırılması, iş sahibi ya da yetkili temsilcisinin onayı ile gerçekleşmiş sayılacaktır.
·         1.10. Firma cihazların bakımları esnasında yapılan işlemler ve kalite kontrol ölçüm sonuçları (yapılan ölçümlerle ilgili üretici firmanın belirlediği limitler) rapor içerisinde bulunmalıdır.
·         1.11. İş sahibi bakım ve onarım sırasında Firma teknik elemanlarının Sözleşme kapsamındaki Sistem(ler)e girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.

MADDE 2: MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI

v  Deprem, su baskını ve benzer doğal afetlerin meydana gelmesi,
v  Savaş veya seferberlik hali
v  Sistem için gerekli malzeme ve ekipman teminine ve/veya taşınmasına engel olan ambargo gibi durumların vukuu,
v  Firmanın sorumluluğu bulunmayan kara, deniz veya hava kazalarının meydana gelmesi,
v  Sistem için gerekli malzeme ve ekipman üretildiği fabrikanın, üretimi engelleyecek şekilde kısmen veya tamamen harap olması
v  Sözleşme tarihinden sonra işin yapılmasını geciktirecek veya engelleyecek mahiyette mevzuat ve kararnamelerin yayınlanması
v  İdare tarafından yapılması gerektiği bu sözleşmelerde açıkça belirtilen işlerin zamanında yapılmaması.
v  Firmanın yetkisi ve gücü dışında işin yapılmasını engelleyen veya geciktiren ve İş sahibi tarafından kabul edilebilecek mücbir sebeplerin vukuu,
2.2. Yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihten başlamak üzere Firma en geç 15 (on beş) gün içerisinde İş sahibi ne yazılı olarak başvurarak süre uzatımı talebinde bulunabilir.